Асоціація хірургів України > Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»

Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»

ПОВІДОМЛЕННЯ

Вельмишановні колеги!

З натхненням та вірою в нашу Перемогу запрошуємо Вас стати учасником щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», яка відбудеться у м. Харкові 6-7 квітня 2023 року у форматі on line.

На обговорення виносяться наступні питання:

  1. Критичні чинники вибору методів лікування вибухових та вогнепальних поранень та його результати.
  2. Нові підходи до хірургічного лікуванні захворювань та уражень панкреато-біліарної зони.
  3. Вибір способу попередження та подолання хірургічної інфекції.
  4. Сучасні можливості мініінвазивних технологій.
  5. Нове в клінічній та експериментальній хірургії.
  6.  

Заявку на участь в конференції як доповідач, та назву заявленої доповіді із структурованим резюме на українській мові з прізвищами авторів, надсилайте до 27 лютого на адресу 19kgm62@gmail.com, д.мед.н. Михневич Костянтин Георгійович, тел.: +38 068 609 51 64.

Копію листа одночасно надсилайте на адресу технічного організатора medua.online@gmail.com

Доповіді мають бути надані у форматі презентації для розгляду їх Оргкомітетом та технічним організатором конференції до 6 березня. Тривалість доповіді 7-10 хвилин.

Попередньо визначені формати доповіді: он-лайн зі студії ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ», он-лайн зі студії технічного організатора (м. Київ), стендова доповідь-презентація у форматі pdf для розміщення на сайті конференції.

Всі зареєстровані слухачі та доповідачі отримають сертифікат з відповідною кількістю балів безперервного розвитку.

Далі реєстрація слухачів та доповідачів відбувається самостійно, через особистий Кабінет слухача на https://edu.medua.online, де необхідно внести дані про себе, та натиснути кнопку «Самореєстрація» на сторінці відповідної Конференції (буде створена 17.02).

Програма та посилання для участі в електронному вигляді будуть перебувати на офіційному сайті ДУ «ІЗНХ ім. В.Т. Зайцева НАМНУ».

Матеріали доповіді можуть бути надані додатково у вигляді статті до журналу «Харківська хірургічна школа». Статті надсилайте на адресу Оргкомітету petrzamiatin@gmail.com. Статті будуть надруковані у найближчих номерах журналу, відповідно до терміну їх надходження.

Голова оргкомітету,

академік НАМН України                                                                                  Валерій БОЙКО

Вимоги до оформлення матеріалів до журналу:

Стаття повинна містити:

–  вступ; матеріали і методи досліджень; результати досліджень; обговорення результатів досліджень; висновки; перелік літератури (не більше 10 джерел) бажано з DOI; ключові слова (3-7)

–  структуровані резюме на українській та англійський мовах: назва, П.І.Б. авторів, мета, матеріали і методи, результати та їх обговорення, висновки, ключові слова.

Текст розміщений на стандартному листі (форматом А4 210×297), шрифт Times New Romans Cyr, 14, інтервал – 1,5, поля: ліві – 3 см., праві – 1 см., верхні і нижні – 2 см.

Оформлення списку літератури повинно відповідати стилю Ванкувер (Vancouver style). У зв’язку з цим в посиланнях на джерела, написані кирилицею, слід додатково вказувати інформацію латиницею (транслітерацію).

Всі посилання наводять у порядку цитування, а не за алфавітом.

Для транслітерації тексту відповідно до стандарту BGN можна скористатися посиланням — http://www.slovnyk.ua

У бібліографічному описі кожного джерела мать бути представлені ВСІ АВТОРИ. Якщо у публікації більше 7 авторів, після 6-го автора необхідно поставити скорочення “…, та ін.” або “…, et al.”. Неприпустимо скорочувати назву статті. Назву англомовних журналів наводити відповідно з каталогом назв бази даних MedLine. Якщо журнал не індексований у MedLine, вказують його повну назву. Назви вітчизняних журналів скорочувати неможна.

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після URL.

Не включаються до переліку посилань:

•джерела інформації російських видань;

• тези конференцій, учбові посібники.

• Доповіді конференцій можуть бути внесені до переліку тільки у випадку, якщо вони доступні та можуть бути виявлені пошуковиками в Інтернеті – при цьому приводиться URL та дата звернення: URL: http://www.fa.ru/org/div/edition/upravnauki/Pages/author.aspx (дата звернення: 06.06.2018).;

• нормативні та законодавчі акти (постанови, закони, інструкції та ін.);

• словники, енциклопедії, інші довідники;

• доповіді, звіти, протоколи.

Приклади оформлення:

Перелік посилань

1.  Сипливый ВА, Евтушенко ДВ, Петренко ГД, Андреещев СА. Хирургическое лечение острого холангита при холедохолитиазе. Клінічна хірургія. 2016; 1:34-7.

2.  Польовий ВП, Бойко ВВ, Сидорчук РІ. Перитоніт – одвічна проблема невідкладної хірургії. Чернівці: Медуніверситет, 2012, 376 с.

3.  Калініна ОО, Пряхин ОМ. Технічні аспекти лапароскопічної пластики гриж стравохідного отвору діафрагми: огляд літератури і власний досвід. Людина. Спорт. Медицина. 2014;14(3):54-60.

References

1.  Syplyvyi VA, Evtushenko DV, Petrenko HD, Andreeshchev SA.   Khyrurhycheskoe lechenye ostroho kholanhyta pry kholedokholytyaze.  Klinichna khirurhiia.2016; 1:34-7 [In Ukr.].

2.  Polovyi VP, Boiko VV, Sydorchuk RI. Perytonit – odvichna problema nevidkladnoi khirurhii. Chernivtsi: Meduniversytet, 2012, 376 р. [in Ukr.].

3.  Kalinina OO, Priakhyn OM. Tekhnichni aspekty laparoskopichnoi plastyky hryzh stravokhidnoho otvoru diafrahmy: ohliad literatury i vlasnyi dosvid. Liudyna. Sport. Medytsyna. 2014;14(3):54-60 [In Ukr.].

Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*docx). Файл має бути перевірений на відсутність вірусів.

Відомості про авторів – прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса.

Від одного автора приймається не більш 2 робіт.

Всі публікації проходять незалежну експертну коректорську оцінку, після чого їм присвоюється DOI.

Автор несе повну відповідальність за точність та достовірність даних, наведених в рукопису статті, що надсилається до редакції журналу.

Редакція лишає за собою право не приймати до друку статті, які оформлені не у відповідності до вимог журналу «Харківська хірургічна школа».

Матеріали надсилати за Е-адресою: petrzamiatin@gmail.com

Заступнику головного редактора журналу «Харківська хірургічна школа».

професору Замятіну Петру Миколайовичу

Телефони для довідок:

097 239 32 31;

063 032 48 24