Асоціація хірургів України > Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», присвяченої 100-річчю з дня народження проф. В.Ф. Трубнікова

Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», присвяченої 100-річчю з дня народження проф. В.Ф. Трубнікова

Вельмишановні колеги, прихильники та друзі!

Запрошуємо Вас прийняти участь у спільній щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», присвяченої 100-річчю з дня народження проф. В.Ф. Трубнікова, яка проводиться ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», ГО «Асоціація хірургів Харківської області» та ГО «Асоціація ран, хірургії, загоєння». Конференція відбудеться у м. Харкові 4-5 квітня 2024 року в Інтернет-форматі on line.

На обговорення виносяться наступні питання:

  1. Сучасні методи вибору методів лікування вибухових та вогнепальних поранень м’яких тканин та опорно-рухового апарату
  2. Сучасні концепції хірургічного лікуванні захворювань та уражень панкреато-біліарної зони
  3. Новітні технології в ортопедії та травматології
  4. Сучасні методи попередження та лікування хірургічної інфекції
  5. Нові досягнення мініінвазивної хірургії
  6. Нове в клінічній та експериментальній хірургії

Прохання до авторів не затягувати з надсиланням назв доповідей для складання програми конференції і надсилати їх за Е-адресою: 19kgm62@gmail.com

Телефони для довідок:

+380686095164 – зам. Голови проф. Михневич Костянтин Георгійович;

+380500532095 – секретар Головня Оксана Олегівна

ОРГКОМІТЕТ

Матеріали конференції у вигляді статей будуть опубліковані в фаховому журналі «Харківська хірургічна школа».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ В № 1-2 2024р. у журналі ХХШ

Мова статті — тільки українська або англійська!

Стаття повинна містити:

–   вступ; матеріали і методи досліджень; результати досліджень; обговорення результатів досліджень; висновки; перелік літератури (не більше 10 джерел) бажано з DOI; ключові слова (3-7);

–   структуровані резюме на українській та англійський мовах: назва, П.І.Б. авторів, мета, матеріали і методи, результати та їх обговорення, висновки, ключові слова.

Текст має бути розміщеним на стандартному листі (форматом А4: 210×297), шрифт Times New Romans Cyr, 14, інтервал – 1,5, поля: ліві – 3 см., праві – 1 см., верхні і нижні – 2 см.

Оформлення списку літератури повинно відповідати Ванкувер стилю (Vancouver style). У зв’язку з цим, в посиланнях на джерела, написані кирилицею, слід додатково вказувати інформацію латиною (транслітерацію).

Всі посилання наводять у порядку цитування, а не за алфавітом.

Для транслітерації тексту відповідно до стандарту BGN можна скористатися посиланнями — http://www.slovnyk.ua

У бібліографічному описі кожного джерела мають бути представлені ВСІ АВТОРИ. Якщо у публікації більше 7 авторів, після 6-го автора необхідно поставити скорочення “…, та ін.” або “…, et al.”. Неприпустимо скорочувати назву статті. Назву англомовних журналів наводити відповідно з каталогом назв бази даних MedLine. Якщо журнал не індексований у MedLine, вказують його повну назву. Назви вітчизняних журналів скорочувати неможна.

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після URL.

Не включаються до переліку посилань:

•   джерела інформації російських видань;

•   тези конференцій, учбові посібники.

•   доповіді конференцій можуть бути внесені до переліку тільки у випадку, якщо вони доступні та можуть бути виявлені пошуковиками в Інтернеті – при цьому приводиться URL та дата звернення: URL: http://www.fa.ru/org/div/edition/upravnauki/Pages/author.aspx (дата звернення: 06.06.2018).;

•   нормативні та законодавчі акти (постанови, закони, інструкції та ін.);

•   словники, енциклопедії, інші довідники;

•   доповіді, звіти, протоколи.

Приклади оформлення:

Перелік посилань

1.  Сипливый ВА, Евтушенко ДВ, Петренко ГД, Андреещев СА. Хирургическое лечение острого холангита при холедохолитиазе. Клінічна хірургія. 2016; 1:34-7.

2.  Польовий ВП, Бойко ВВ, Сидорчук РІ. Перитоніт – одвічна проблема невідкладної хірургії. Чернівці: Медуніверситет, 2012, 376 с.

3.  Калініна ОО, Пряхин ОМ. Технічні аспекти лапароскопічної пластики гриж стравохідного отвору діафрагми: огляд літератури і власний досвід. Людина. Спорт. Медицина. 2014;14(3):54-60.

References

1.  Syplyvyi VA, Evtushenko DV, Petrenko HD, Andreeshchev SA.   Khyrurhycheskoe lechenye ostroho kholanhyta pry kholedokholytyaze.  Klinichna khirurhiia.2016; 1:34-7 [In Ukr.].

2.  Polovyi VP, Boiko VV, Sydorchuk RI. Perytonit – odvichna problema nevidkladnoi khirurhii. Chernivtsi: Meduniversytet, 2012, 376 р. [in Ukr.].

3.  Kalinina OO, Priakhyn OM. Tekhnichni aspekty laparoskopichnoi plastyky hryzh stravokhidnoho otvoru diafrahmy: ohliad literatury i vlasnyi dosvid. Liudyna. Sport. Medytsyna. 2014;14(3):54-60 [In Ukr.].

Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*.docx). Файл має бути перевірений на відсутність вірусів.

Відомості про авторів – прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса.

Від одного автора приймається не більш 2 робіт.

Автор несе повну відповідальність за точність та достовірність даних, наведених в рукопису статті, що надсилається до редакції журналу.

Редакція лишає за собою право не приймати до друку статті, які оформлені не у відповідності до вимог журналу «Харківська хірургічна школа».

Матеріали надсилати за Е-адресою: petrzamiatin@ukr.net

Заступнику головного редактора журналу «Харківська хірургічна школа». професору Замятіну Петру Миколайовичу

Телефони для довідок: 050 301 7 888; 097 239 32 31