Резолюція Пленуму ГО «Асоціація хірургів України»


Березень, 5, 2020
 

 

Під патронатом Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології  ім. О.О. Шалімова» НАМН України та ГО «Асоціація хірургів України» 14 лютого 2020 року у м. Києві проведено науково-практичну конференцію «Шалімовські дні. Актуальні  проблеми клінічної хірургії», яка приурочена до дня народження академіка HAH та НАМНУ,  доктора медичних наук, професора, лауреата Державних премій СРСР та України, Героя України О.О. Шалімова.

Під час наукового заходу було проведено Пленум ГО «Асоціація хірургів України».

За результатами доповідей і обговорення визначено та прийнято проект відповідної резолюції:

 

Загальний стан хірургічної служби України: проблеми та шляхи їх вирішення. 

Існуючий  організаційно-методичний стан хірургічної служби не в повній мірі  відповідає вимогам та реаліям часу, оскільки існує низка проблемних питань, що гальмують розвиток служби та негативним чином впливають на якість надання хірургічної допомоги, а саме:

відсутність Національних клінічних протоколів та настанов на підставі яких надається медична допомога та розраховується її вартість, що є вкрай необхідним для юридичного захисту лікаря та підставою для фінансово обґрунтованого співробітництва з НСЗУ;

відсутність системи медичної стандартизації, маршрутизації та неадекватна реаліям та вимогам часу статистична звітність.

поглиблення кадрового дефіциту та гальмування зміни хірургічних поколінь, що найбільш виражено на рівні районних та поліклінічних закладів охорони здоров’я;

відсутність офіційно визначеного центрального організаційно-методичного та науково-координаційного центру з проблем хірургії;

відсутність чіткої управлінської вертикалі та горизонталі хірургічної служби та медичної галузі загалом;

морально та фізично застаріле діагностично-лікувальне обладнання та загально-хірургічна матеріально-технічна база;

неадекватне фінансове заохочення та відсутність правового захисту лікарів-хірургів.

 

Шляхи вирішення вище наведених проблем за результатами дискусії визначені наступні:

розробка та впровадження сучасної національної медичної стандартизації та маршрутизації через інститут  профільних асоціацій, що ґрунтується на доказовій медицині та стандартах і настановах провідних країн світу;

створення єдиного медичного простору та впровадження системи управління медичною галуззю;

офіційне визначення на рівні нормативно-правових актів головних організаційно – методичних центрів за лікарськими спеціальностями з наданням їм права моніторингу та методичного керівництва у відповідній галузі;

розробка, затвердження та виконання державних та місцевих цільових програм з матеріально-технічного переоснащення хірургічних стаціонарів та діагностичних комплексів;

перегляд на державному рівні диференційної оплати роботи фахівців хірургічного профілю та формування нового підходу до правового захисту, післядипломної освіти і кваліфікації лікарів – хірургів на базі профільних асоціацій.

 

Окреме занепокоєння викликають дії МОЗ України щодо реформування системи медичної післядипломної освіти, до якої не залучені професійні асоціації, хоча в світовій практиці саме професійні асоціації визначають програми післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів, а також питання проблеми з розміщенням та функціонуванням кафедр медичних ВНЗ на базах закладів охорони здоров’я комунальної власності.

Автономізація лікувальних закладів передбачає укладення договорів оренди між ВНЗ і комунальними некомерційними підприємствами (КНП) з орендною платою за використання учбових площ і оплатою комунальних послуг.

З 2-го кварталу 2020 р. комунальні некомерційні підприємства фінансуватимуться через НСЗУ за зроблені послуги. Співробітники ВНЗ не можуть зареєструватися в центральній базі даних електронної системи здоров’я e-Health, тому не можуть взаємодіяти з НСЗУ, що виключає їх роботу з пацієнтами, а це 13000 лікарів.

На сьогодні немає законодавчої бази для забезпечення роботи клінічних кафедр ВНЗ у КНП.

З фінансування НСЗУ виключені лікарі-співробітники ВНЗ, оскільки капітаційні виплати здійснюватимуться через обласні департаменти ОЗ.

Функціонування системи безперервного професійного розвитку лікарів в Україні неможливо без існування державної системи вищої післядипломної освіти, яка забезпечує набуття лікарями спеціалізації (первинної, вторинної, додаткової), стажування, навчання в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі, резидентурі, навчання іноземних громадян у клінічній ординатурі, проведення майстер-класів і циклів тематичного удосконалення. Безперервний професійний розвиток лікарів в Україні є лише частиною післядипломного навчання, форми якого вже наявні та успішно функціонують у вищих медичних академіях післядипломної освіти.

«Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в України на 2019-2021 роки», затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 674-р передбачено до 3-го кварталу 2020 р обговорити механізм фінансування безперервного професійного розвитку, проте МОЗ України вже з 1 квітня 2020 вилучені гроші в розмірі 50% із бюджетної програми 2031080 (програма фінансування академій післядипломної освіти) на бюджетну програмою 2031090, із якої планується фінансування за механізмом «гроші за слухачем», який ще тільки планується розробити.

Тому вже в 2020 році це матиме для закладів післядипломної освіти  такі наслідки:

– необхідність суттєвого скорочення чисельності науково-педагогічних працівників та робітників адміністративно-управлінського і допоміжного складу в умовах відсутності додаткових коштів, які потрібно буде виплатити як вихідну допомогу;

– існує ризик судових позивів з боку осіб, не згодних на дострокове припинення контрактів в цілому, скорочення науково-педагогічних працівників та ліквідація частини кафедр академії викличе соціальну напругу, а відсутність чітко опрацьованих механізмів фінансування за принципом «гроші за слухачем» може негативно позначитися на лікарях,  які за відсутністю капітаційних виплат змушені будуть за власний рахунок виконувати положення щодо обов’язкового щорічного підтвердження кваліфікації згідно з Порядком проведення атестації лікарів за наказом МОЗ України від 22,02.2019 №446.

Слід визнати, що власно механізм розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного розвитку (БПР) залишається недостатньо опрацьованим:

– не визначено певного порядку розподілу коштів, передбачених на окремі види навчання, які мають бути реалізовані виключно у закладах післядипломної освіти (стажування, вторинна спеціалізація тощо) в умовах повного скасування держзамовлення;

– відсутній порядок забезпечення компенсації коштів лікарям, які проходять навчання по видах БПР з розрахунковою вартістю, що перебільшує обсяг капітаційних виплат;

– наведена формула розрахунку капітаційної виплати свідчить, що сума бюджетних коштів, спрямованих на БПР лікарів, щороку може суттєво змінюватися незалежно від реальних потреб у підготовці медичних кадрів та конституційних гарантій лікарів;

– цілком відсутні положення щодо співпраці розпорядників коштів та провайдерів медичних знань стосовно інформування про кількість та зміст заявок на певні види підготовки та післядипломного навчання лікарів, про координацію діяльності усіх розпорядників та учасників БПР, аналіз її ефективності та зворотний зв’язок;

-не з’ясовано, чи будуть введені уповноважені особи (відділи), відповідальні за виконання «Порядку…», а також чи буде створений відповідний інформаційно-аналітичний ресурс;

-не встановлюється порядок надання капітаційних виплат для працівників клінічних кафедр медичних ВНЗ та відділів НДІ (а таких у державі маже 13 тис. осіб), хоча усі освітяни-медики є лікарями за фахом та правомірними учасниками БПР;

– не визначено способів забезпечення прозорості реалізації «Порядку…» та механізмів усунення наявних корупційних ризиків, пов’язаних з діяльністю розпорядників бюджетних коштів (капітаційних виплат) на місцях.

На даний час не повністю виконані завдання реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в України; не розпочато роботу Агенції з БПР при МОЗ України; недосконалою залишається юридична база реалізації проекту; не створено повний реєстр провайдерів БПР; не опрацьовані вимоги до провайдерів БПР та дієві механізми контролю якості їх освітньої діяльності.

 

Загалом, ГО «Асоціація хірургів України» підтримує реформу медичної освіти, але разом з тим пропонує:

– відтермінувати запровадження фінансування БПР за умови досконалої розробки його механізмів відповідно до термінів, передбачених  «Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в України на 2019-2021 роки», затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 674-р;

-здійснити пілотне апробування та системний аналіз результатів запровадження запропонованого порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення БПР на базі факультетів (інститутів) післядипломної освіти медичних університетів різних регіонах держави;

-протягом поточного 2020 року зберегти фінансування медичних академій післядипломної освіти у повному обсязі шляхом повернення коштів, що плануються для фінансування БПР за механізмом «гроші за слухачем» з бюджетної програми 2031090 до бюджетної програми 2031080;

– з початку 2021 року зберегти в обсязі 70% інститутаційне базове державне фінансування медичних академій післядипломної освіти з наданням 30% на загальний ринок освітні послуги капітаційних виплат за зареєстрованих провайдерів медичних знань;

– розробити механізм реєстрації співробітників ВНЗ та НДІ у центральній базі даних електронної системи здоров’я eHealth та НСЗУ;

– затвердити нове положення про клінічні бази і університетські клініки, які представлені в документах круглого столу ректорів ВНЗ України;

– з метою опрацювання вище наведених пропозицій створити робочу групу (з залученням представників професійних асоціацій) для аналізу результатів громадського обговорення  Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення безперервного професійного розвитку» та забезпечення розробки інших нормативних актів з питань дипломної та післядипломної медичної освіти.

 

Просимо надати пропозиції або зауваження до 20 березня 2020 року за наступною адресою: 4977134@gmail.com

 

 

 

 

Голова Правління

ГО «Асоціація хірургів України».

Директор ДУ «Національний інститут

хірургії та трансплантології

ім. О.О. Шалімова» НАМН України

доктор мед. наук, професор,

член-кореспондент НАМН України

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                О.Ю. Усенко

Секретар

ГО «Асоціація хірургів України».

доктор мед. наук

 

 

                                Р.В. Салютін