Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція: «Передпатологія, бенефіс та перебіг судинних та судинно-вісцеральних патернів. Трофологія»


Лютий, 24, 2020
 

Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній міждисциплінарній конференції: «Передпатологія, бенефіс та перебіг судинних та судинно-вісцеральних патернів. Трофологія»,

яка відбудеться 24-25 вересня 2020 року в м. Ужгороді.

Науково-практична міждисциплінарна міжнародна конференція «Передпатологія, бенефіс та перебіг судинних та судинно-вісцеральних патернів. Трофологія» внесена в ПЕРЕЛІК наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 рік (Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» № 22.1/10-69 від 14.01.2020).

 

 

Організаторами конференції є:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Міністерство охорони здоров’я України;
 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет»:

кафедра хірургічних хвороб;

кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб;

кафедра дитячих хвороб з дитячими інфекціями;

кафедра загальної хірургії;

кафедра онкології з курсом анестезіології та реанімації;

 • Департамент охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

На конференцію запрошуються терапевти, гастроентерологи, педіатри, інфекціоністи, хірурги, судинні хірурги, онкологи, анестезіологи, патоморфологи, фізіологи.

Офіційні мови конференції українська, англійська.

Головними питаннями конференції будуть:

 • міждисциплінарний підхід до лікування захворювань гепатопанкреатодуоденобіліарної зони, шлунково-кишкового тракту, заочеревинного простору, судин;
 • взаємозв’язок патології судин та патології внутрішніх органів;
 • анестезіологічний супровід та інтенсивна терапія при патології органів травного тракту та заочеревинного простору, захворюваннях судин.

 

Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина»» є фаховим виданням, в якому можуть друкуватися матеріали кандидатських та докторських дисертацій з медичних наук (Наказу МОН України №1279 від 06.11.2014).

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина»» є науковим періодичним фаховим виданням в таких галузях, як фундаментальні медичні науки, клінічна і експериментальна медицина і стоматологія.

Редакція збірника наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина»» в своїй роботі дотримується розділу ІІ «Рекомендацій щодо проведення, звітності, редагування та публікації наукової роботи у медичних журналах» Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf).

Редакційна колегія приймає роботи українською та англійською мовами, які раніше не публікувалися та не подавалися до інших видань.

В збірнику наукових праць публікуються повнорозмірні оригінальні статті, огляди, лекції, короткі повідомлення, рекомендації практикуючим лікарям, опис випадків з практики, інформація про наукові форуми.

Всі рукописи анонімно рецензуються досвідченими фахівцями редколегії та редакційної ради журналу.

Авторський рукопис українською або англійською мовою надсилається до редакції в електронному варіанті, до якого додається один друкований примірник. В кінці статті автори ставлять свої підписи, дату.

Оформлення рукопису: формат сторінок – А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал між рядками – 1,5; поля: зліва, зверху та знизу – 20 мм, справа – 10 мм.

До рукопису додається:

 • Офіційне направлення до редакції від установи, де працюють автори.
 • Відомості про авторів. Послідовно вказати для всіх авторів рукопису: прізвище, ім’я по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, навчання (найменування установи або організації, включаючи підрозділ, кафедру), адресу електронної пошти, ідентифікатор учасника ORCID (якщо наявний).

Обсяг статті – не менше 5 сторінок (включаючи таблиці, рисунки).

Обов’язкові складові статті та послідовність їх викладення:

 1. УДК.
 2. Ініціали та прізвища авторів. Ініціали і першу букву прізвища друкують великими літерами, інше – малими.
 3. Адреса електронної пошти одного з авторів для листування.
 4. Повна офіційна назва наукового чи навчального закладу, де працюють автори факультет, кафедра, місто (курсивом). Якщо в дослідженні брали участь автори з різних установ, слід співвіднести назви установ і прізвища авторів за допомогою цифрових індексів у верхньому регістрі.
 5. Назва статті без абревіатур та скорочень. Тільки першу літеру назви друкують великою, інше – малими.
 6. Текст резюме двома мовами – українською та англійською. Обсяг – не менше 1800 знаків. Резюме повинні повністю відповідати одне одному і містити коротко викладені вступ, мету дослідження, матеріали та методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки. Першим друкують резюме мовою, якою написана стаття. Резюме англійською мовою (в разі статті англійською – українською) повинно повторити ініціали та прізвища авторів, повну назву наукового закладу чи установи, де працюють автори, факультет, кафедру, місто (курсивом), назву статті (без абревіатур та скорочень). Прізвища авторів англійською повинні бути транслітеровані або за усталеною транслітерацією, використаною для попередньо опублікованих робіт, або за транслітерацією згідно постанови КМУ №55 від 27.01.2010 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (http://slovnyk.ua/services/translit.php). Географічні назви також транслітерувати відповідно до вимог законодавства.
 7. Ключові слова.
 8. Key words
 9. У тексті статті, якщо йдеться про викладення результатів наукових досліджень, необхідно виділити півжирним шрифтом такі пункти:
 • Вступ.
 • Мета дослідження.
 • Матеріали та методи.
 • Результати досліджень та їх обговорення.
 • Висновки.
 1. Інформація про конфлікт інтересів.
 2. Інформація про фінансування.
 3. Особистий внесок кожного автора у виконання роботи.
 4. Список використаної літератури.

Конфлікт інтересів може виникати в тому випадку, якщо один з учасників процесу публікації та рецензування (автор, рецензент або редактор), має зобов’язання, які могли б вплинути на його думку. Причинами конфлікту інтересів можуть бути фінансові та особисті відносини, наукове суперництво, інтелектуальні пристрасті, як безпосередньо учасників видавничої діяльності (авторів, рецензентів, редакторів), так і їх близьких родичів. Наявність конфлікту інтересів не може стати причиною відмови у публікації. Виявлене редакцією приховування авторами потенційних або явних конфліктів інтересів може стати причиною відмови.

Автори повинні інформувати редакцію про джерело підтримки дослідження у вигляді грантів, обладнання, лікарських препаратів; гарантувати, що вони не отримували ніяких винагород ні в якій формі від фірм-виробників лікарських препаратів, медичного обладнання та матеріалів, в тому числі конкурентів, здатних вплинути на результати роботи. Зазначати розмір фінансування не потрібно.

Список літературних джерел повинен містити праці за останні 5 років. В оригінальних статтях цитують більше 10 джерел, в оглядах – більше 30.

Список використаної літератури нумерується по порядку, подається за порядком цитування і повинен бути оформленим за Ванкуверським стилем (Vancouver style) (http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver):

У тексті рукопису посилання на використані джерела позначаються відповідно цифрами в квадратних дужках. На автореферати і дисертації – не посилатися.

Якщо літературне джерело написане з допомогою кириличного алфавіту, то його бібліографічний опис здійснюється також за Ванкуверським стилем із обов’язковою подальшою транслітерацією відповідно до вимог законодавства. Назву статті можна або перекласти англійською, або транслітерувати.

Відповідно оформлене за Ванкуверським стилем кириличне джерело можна транслітерувати на сайтах

Назви англомовних журналів скорочують відповідно до вимог Національної медичної бібліотеки США (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals%2021). Назви журналів кирилицею не скорочують.

Після транслітерованого кириличного джерела в квадратних дужках вказати [In Ukrainian] або [In Russian].

Якщо у публікації є DOI, то його необхідно вказати останнім. Перед DOI не ставиться крапка, або інші розділові знаки.

Подаємо приклади (https://goo.gl/mzwzJ5) оформлення списку посилань за Ванкуверським стилем.

Стаття з журналу (1-6 авторів): Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan 12;62(1):112-6.

Nemetc AI, Vavriv DM. Vzaimodeistvie vysokochastotnykh i nizkochastotnykh kolebanii v sinkhroniziruemom generatore. Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Radioelektronika. 2015;58(12):53-61. [In Russian].

Polshchikov KO, Lavrut OO. Matematichna model protsesu obminu informatsieyu. Sistemi obrobki informatsiyi [Internet]. 2007;1(13):82–3. Available from: http://sit.nuou.org.ua/article/view/39029. [In Ukrainian] DOI 10.1109/25.966585

Стаття з журналу (7 і більше авторів): Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005 Jun 12;200(6):869-75.

Baturyn SA, Diachenko NKh, Lozhkin RN, Ilchenko AS, Kuriata LD, Shumko VH, et al. Rozrobka matematychnoi modeli vidkladannia sazhi u filtri vidpratsovanykh haziv avtomobilia. Visnyk Kharkivs’koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya tekhnichni nauky. 2013; 4(67):75-9. [In Ukrainian].

Назви морфологічних структур у статті повинні відповідати Міжнародним анатомічній та гістологічній номенклатурам – українському стандарту, найменування фізичних величин та одиниць вимірювання – Міжнародній системі СІ. При викладенні методики експериментального дослідження слід підтвердити дотримання «Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах», затвердженого наказом МОНМС України №249 від 01.03.2012.

Фотографії і діаграми надаються у електронному вигляді у тексті статті. Фотографії повинні бути чіткими із роздільною здатністю не менше 300 dpi, можуть бути як кольоровими, так і чорно-білими. Фотографії і діаграми у друкованому варіанті збірника будуть тільки чорно-білими. Відокремлення окремих елементів діаграми або фотографії повинно забезпечити можливість їх відрізнення без використання кольорів.

Автор відповідає за зміст та достовірність матеріалу статті. Статті, що не відповідають Правилам, не публікуються.

 

Вартість публікації – 80 гривень за сторінку. Гроші за публікацію перераховувати на картку «Приватбанку» 5168742220971729 (Румянцев Костянтин Євгенович). У коментарі до платежу вказуйте тільки прізвище першого автора для можливості пов’язування коштів із надісланою статтею. Не вказуйте «за послуги, за публікацію і т.д.»

Без оплати статті до друку не приймаються.

Строк подачі матеріалів – до 01 липня 2020 року.

Електронний варіант статті надсилати за електронною адресою rusinkafedra@gmail.com. Статті, які не надходили на електронну пошту, розглянуті не будуть.

Паперовий варіант статей із супровідною документацією просимо надсилати за адресою: Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А.Новака, проф. Русину В.І., вул. Перемоги, 22; м. Ужгород, 88 018; з поміткою „на конференцію”.

 

Болдіжар Патріція Олександрівна

доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургічних хвороб УжНУ

+38(050)5155421

 

Русин Василь Іванович

доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб УжНУ

+38(0312)61-35-70 роб. тел/факс

+38(050)5425167

 

 

Корсак Вячеслав Васильович

доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб УжНУ

+38(050)5406882

 

Румянцев Костянтин Євгенович

доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб УжНУ

+38(0312)44-49-30 (роб.)

+38(050)9509584

e-mail: rusinkafedra@gmail.com