Конференція: «Актуальні питання невідкладної хірургії», Харків, 2018


Січень, 9, 2018
 

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у щорічній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії», яка відбудеться у м. Харкові 5-6 квітня 2018 року (згідно Посвідчення УкрНТІ № 484 від 19 липня 2017 року).

На обговорення виносяться наступні питання:

  • Малоінвазивні технології у невідкладній хірургії
  • Хірургія ушкоджень та їх ускладнень
  • Хірургія органів черевної порожнини
  • Новітні технології в хірургії.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали статей обсягом 7-12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа», що відповідає вимогам ВАК України, тези обсягом до 3 стор. та статті, які не відповідають вимогам, журналу будуть надруковані в збірнику «Хірургічна перспектива», який не входить до переліку фахових видань.

Стаття повинна містити:

  • вступ; матеріали і методи досліджень; результати досліджень; обговорення результатів досліджень; висновки; перелік літератури (не більше 10 джерел) в алфавітному порядку, який оформлений згідно вимогам ДАК України (бюл. ВАК № 5, 2009 р.);
  • ключові слова (3-7) та резюме (до 20 рядків) на російській, українській та англійських мовах.

Текст повинний бути надрукований та стандартному листі (форматом А4 210х297) у 2-х екземплярах, шрифтом Times New Romans Cyr 14, інтервал між рядками – 1,5, поля: ліві – 3 см., праві – 1 см., верхні і нижні – 2 см. Стаття повинна бути завізована керівником установи і підписами всіх  співавторів.

Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*docx) і бути повним аналогом тексту на папері. Файл має бути перевірений на відсутність вірусів.

Відомості про авторів – прізвище, імʹя, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса.

Від одного автора приймається не більш 2 робіт.

Вартість публікації сторінки друкованого тексту – 50 грн.

Матеріали просимо надсилати до 15 лютого 2018 року в оргкомітет конференції за адресою: ДУ « Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України» Вʹїзд Балакірєва, 1, м. Харків, 61018, Україна, Оргметодвідділ або на електронну адресу conference-ionx@i.ua Телефони для довідок (057) 349-41-39, 349-41-05, або +380503025657 – Береснєв Сергій Олександрович.

Гроші за друк матеріалів слід переводити на картку Приватбанку № 5363 5426 0228 1769 (Провар Людмила Вячеславівна)

Матеріали, що надійшли після вказаного терміну у разі включення доповідей в програму конференції, будуть надруковані в наступних номерах видань.