Затверджене

рішенням Президії Правління

ВГО «Асоціація хірургів України»

від _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ТА РОЗМІР ВСТУПНИХ

ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«АСОЦІАЦІЯ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 м. Київ

 

Положення про сплату членських внесків (далі – Положення) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація хірургів України» (далі – Асоціація), розроблене у відповідності до Статуту Асоціації та визначає розмір і порядок сплати вступних та членських внесків Асоціації.

Це Положення затверджується Президією Правління  Асоціації і може бути  змінене або скасоване лише нею.
Загальні положення

 • Умовою членства в Асоціації є сплата вступних та членських внесків.
  Вступні внески – це кошти, які одноразово сплачуються фізичними особами (громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства), які подали письмову заяву про вступ в якості індивідуального члена до Асоціації.
 • Членські внески – це кошти, які сплачуються членом Асоціації щороку впродовж всього терміну перебування членом Асоціації. Сплата щорічного членського внеску є обов’язковою умовою членства фізичної особи в Асоціації.
 • Вступні та членські  внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні, їх розмір не підлягає перегляду після початку фінансового року.
 • Контроль за своєчасною, повною сплатою членських внесків та їх витратами здійснюють Ревізійна комісія Асоціації та ревізійні комісії регіональних осередків Асоціації.
 • При добровільному виході або виключенні з членів Асоціації вступні, членські внески не повертаються.
  Грошові надходження від внесків членів Асоціації використовуються в пропорції 50% на 50% регіональними осередками Асоціації та центральним апаратом ВГО «Асоціація хірургів України» для реалізації статутної мети та завдань Асоціації.

Вступний  внесок

 • Вступний внесок є необов’язковим для сплати. Рішення про його сплату чи несплату приймається керівним органом регіонального осередку Асоціації.
 • Рекомендованим розміром вступного внеску є сума, що дорівнює одному щорічному членському внеску.
  Вступний внесок сплачується фізичною особою після прийняття рішення керівним органом регіонального осередку Асоціації про прийом заявника в члени Асоціації у відповідності до Статуту.
 • Підставою для видачі членського квитка (для фізичних осіб) про вступ до Асоціації є рішення керівним органу регіонального осередку Асоціації про прийом в члени та платіжний документ про сплату вступного внеску.
 • Вступний внесок в повному обсязі залишається на розрахунковому рахунку регіонального осередку Асоціації для реалізації статутної мети та завдань, що визначені відповідним Статутом.
  Членський  внесок.
 • Розмір членських внесків на поточний фінансовий рік визначається Президією ВГО «Асоціація хірургів України» та  оформляється протоколом.
 • Якщо до початку нового фінансового року Радою Асоціації не будуть внесені зміни до розмірів членських внесків, вони вважаються пролонгованими на наступний фінансовий рік.
 • Членські внески до Асоціації також можуть бути у вигляді майна (обладнання, автотранспорту тощо), прав користування інтелектуальною власністю, інших майнових прав.
 • Порядок передачі майна у власність Асоціації регулюється чинним законодавством України.
 • Регіональний осередок Асоціації для реалізації статутної мети та завдань, що визначені статутом ВГО «Асоціація хірургів України» перераховує на відповідний розрахунковий  рахунок 50% (п’ятдесят відсотків) від  суми щорічних членських внесків, сплачених членами Асоціації.

Порядок сплати вступних, членських внесків

 • Сплата членських внесків здійснюється особисто кожним членом Асоціації, шляхом перерахування коштів через банківські установи України на розрахунковий рахунок регіонального осередку Асоціації.
 • Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок регіонального осередку.
 • У випадку несплати членом Асоціації членських внесків більше визначеного Статутом Асоціації терміну (дванадцять місяців), керівні  органи регіонального осередку приймають рішення про виключення його з складу членів Асоціації.
 • Членство в Асоціації може бути поновлене на умовах, передбачених Положенням про членство в Асоціації, за умови сплати вступного (за умови виконання пункту 2 цього Положення) та щорічного  внеску.
 • При сплаті вступних та щорічних членських внесків, члени Асоціації зобов’язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах (вступний внесок або щорічний членський внесок);
 • Керівні органи місцевих осередків можуть прийняти рішення про сплату членських внесків  членами Асоціації поквартально.
 • Керівні органи регіонального осередку Асоціації при перерахуванні коштів на рахунок  ВГО «Асоціація хірургів України» обов’язково вказують від якого регіонального осередку Асоціації надсилається платіж.

Порядок  обліку внесків

 • Суми сплачених внесків фіксуються на бухгалтерському обліку регіонального осередку Асоціації та керівних органів ВГО «Асоціація хірургів України».
 • Керівник регіонального осередку Асоціації до 20 числа наступного за звітній рік місяця надає за своїм підписом інформацію про сплату членських внесків до ВГО «Асоціація хірургів України». Інформація готується у двох примірниках, однин з яких залишається у справах  регіонального осередку Асоціації.

Дія положення та інше

 • Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Президією Правління ВГО «Асоціація хірургів України».
 • Всі питання, що не врегульовані Статутом ВГО «Асоціація хірургів України» та/або Статутом регіонального осередку Асоціації, цим Положенням і внутрішніми документами ВГО «Асоціація хірургів України» та/або регіонального осередку Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • У разі внесення змін до чинного законодавства України  або Статут ВГО «Асоціація хірургів України» та/або в Статут регіонального осередку Асоціації, керівні  органи зобов’язані  невідкладно привести   у відповідність до чинного законодавства України або Статуту ВГО «Асоціація хірургів України» та/або Статуту регіонального осередку Асоціації, норми даного Положення
 • Це Положення може бути використане як типове, для Положення про порядок внесення та розмір вступних та членських внесків регіонального осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація хірургів України».